Проект BGCULTURE-1.001-0019-C01 „РЕВИТА“

150 150 РИМ-Хасково

Проект „РЕВИТА“ е инструмент за подобряване на условията и качеството на представяне на богатия музеен фонд чрез прилагане на интерактивни методи и предприемачески подход, с които да се засили интересът към дейността на Регионален исторически музей – Хасково от страна на широката публика и да се подобри управлението на културното наследство.
Проектът съдейства за постигане на целите на ФМ на ЕИП 2014-2021 за изграждане на широко сътрудничество между организации от страните донори и България, чрез които да се намалят икономическите и социални различия в Европа като обединява организации от България и Исландия да работят заедно за развитието на мултикултурен диалог.
В рамките на проектните дейности ще се реализират мерки за ревитализиране на музейни експозиции, разработване на образователни програми и инициативи за привличане на нови публики, вкл. от етническите и културните малцинства чрез:
– Обновяване и ревитализиране на експозиционни пространства в Зала Етнография, Шишманова къща и Кирково училище, което ще подобри условията за опазване и представяне на културното наследство.
– Представяне на нови изложби и внедряване на иновативни технологии и интерактивни инсталации. Създаване на две нови работни места.
– Разработване на предприемачески план за стимулиране на предприемаческия подход в дейността на музея.
– Обучения на персонала на РИМ-Хасково.
– Създаване на Комитет за двустранно културно сътрудничество насочен към развитието на културно предприемачество.
– Организиране и провеждане на творчески и образователни работилници за всички социални и възрастови групи с фокус към деца от ромския етнос.
Предвидени са и дейности за управление на проекта, както и мерки за информиране на широката общественост относно развитието на проекта, неговата устойчивост и резултати.
Проектът ще съдейства за социално и икономическо развитие чрез културно сътрудничество, предприемачество в областта на културата и управление на културното наследство.

                                                                   

Проект BGCULTURE-1.001-0019-C01 „РЕВИТА“ се изпълнява с финансова подкрепа, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 чрез Програма РА 14 „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество”, Резултат 1 „Подобрено управление на културното наследство“
Автор

РИМ-Хасково

All stories by: РИМ-Хасково
X