ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ

150 150 РИМ-Хасково

от 13,00 часа на 30 септември 2022 г., КИРКОВО УЧИЛИЩЕ, град Хасково

Събитието се реализира в рамките на Проект BGCULTURE-1.001-0019-C01 „РЕВИТА“ с бенефициент Регионален исторически музей – Хасково, финансиран от ПРОГРАМА РА 14 „КУЛТУРНО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО, НАСЛЕДСТВО И СЪТРУДНИЧЕСТВО”, Приоритетна ос „Подобрено управление на културното наследство“, Процедура BGCULTURE-2.001 ПЪРВА ПОКАНА ЗА НАБИРАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РЕЗУЛТАТ 1 „ПОДОБРЕНО УПРАВЛЕНИЕ НА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО“, ПОДРЕЗУЛТАТ 1.1 „КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО, ПРЕДСТАВЕНО В РЕВИТАЛИЗИРАНИ, РЕСТАВРИРАНИ И РЕНОВИРАНИ МЕСТА“ на ФИНАНСОВИЯ МЕХАНИЗЪМ НА ЕВРОПЕЙСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО 2014-2021 Г.
Основна цел на проекта е да подобри условията за опазване, управление, представяне на културните ценности и достъпа до културното наследство от фонда на Регионален Исторически музей- Хасково чрез:
– ревитализиране на културните активи и използването им стратегически като инструменти за социално развитие и подсилване на социалното сближаване и стимулирането на взаимното разбирателство и уважение.
– устойчиво развитие на двустранна мрежа за сътрудничество между български и исландски културни институти, организации и оператори за генериране на предприемачески идеи в културната сфера и привличане на нови публики.

https://www.facebook.com/REVITAculture/

Автор

РИМ-Хасково

All stories by: РИМ-Хасково
X