Проект за обучение, финансиран от INTRREG GREECE-BULGARIA 2007-2013

150 150 РИМ-Хасково

Европейската съвместна териториална програма Гърция-България е трансгранична програма за сътрудничество, финансирана от ЕС и Фондовете за регионално европейско развитие. Програмата има за цел да промоцира трансграничното сътрудничество чрез вземане на различни участници от трансграничната зона, за да укрепи развитието на региона и неговото превръщане в център на постоянно развитие.

РИМ Хасково участва по проекта Подобряване на човешкия капитал – уменията и компетенциите на културни медиатори, възрастни педагози и спортни професионалисти, в трансграничния район, чрез разработване на система за учение през целия живот в музея, заедно с

 1. Водещ партньор – Олимпийски музей – Солун
 2. Община Хасково
 3. Университет Аристотел – Солун
 4. ЮЗУ – Благоевград, Факултет за обществено здраве и спорт

Специфични цели

1. Установяване на трансгранично партньорство, за:

 • оценка и обмяна на познания като обща методология и най-добри практики, включени в ЕС за Образователната дейност на музеите, фокусирана в случаите на трансгранично и междурегионално сътрудничество;
 • определяне на културните предимства, предвид музейните ресурси в граничните райони;
 • диференциране на нуждите от обучение и образование в специфични целеви групи /спортни и културни професионалисти/ в граничните райони;
 • адаптиране на музейните образователни практики, да посрещат нуждите на специфичните целеви групи в образователната дейност на музеите в граничните райони;
 • развитие на подходящи поддържащи инстументи, оползотврявайки условията за информация и комуникативните технологии.

2. Установяване на експертна мрежа за развитието на модел на регионалната образователна дейност и подходяща стратегия за разпространение за насочващо познание на регионалните образователни механизми.

3. Осъществявяне на регионалния образователен модел в селектирани професионални групи /възрастни дейци на образователни програми, културни и спортни специалисти/

Резултати

 • Сборник със статии за продължаващо обучение в музеите;
 • Лаптоп и Мултимедия Инфокиоск, които се използват при образователните програми с посетителите на експозициите и временните изложби на РИМ – Хасково;
 • Включване на редица участници в семинарите и други специалисти от целевите групи, в информационна мрежа за обмен на знания, разработена от Водещия партньор;
 • Утвърждаване на дългогодишното партньорство с Олимпийския музей в Солун и създаване на нови партньорски отношения с ЮЗУ-Благоевград.
Автор

РИМ-Хасково

All stories by: РИМ-Хасково
X